Polityka prywatności

1.  Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2.  Sprzedawca przetwarza następujące dane Kupujących:
a) adres e-mail
b) numer telefonu
c) imię
d) nazwisko
e) adres pocztowy
f) dane dotyczące połączenia internetowego/sieciowego (w tym adres IP),
g) historia zamówień
h) wybór subskrypcji newsletter
i) informacje dotyczące metody płatności
3.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących:
a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Kupującego zamówień;
b) w celu realizacji składanych przez Kupującego zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego
c) w celu rozpatrywania składanych przez Kupującego reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
d) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sklepu newslettera, w celu przekazywania informacji o Sklepie, ofercie i promocjach.
4.  Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa i dobrowolnej zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.   Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem
6.  W związku z realizacją usług i wyłącznie w zakresie niezbędnym do ich realizacji, dane osobowe Kupujących mogą być ujawniane podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, operatorowi płatności oraz Dostawcy (w związku z realizacją zamówienia).
7.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu. Odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę skutkować będzie zatem brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
8.  Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane.
9.  Dane osobowe Kupującego przekazane Sprzedawcy w ramach składania zamówienia bez rejestracji usługi „Moje konto” są przetwarzane przez czas korzystania ze Sklepu, przy czym mogą zostać usunięte po 3 latach od ostatniej aktywności Kupującego Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane.
10.  Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma  prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11.  Dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach usługi „Moje Konto” mogą być przez Niego samodzielnie edytowane (zakładka „Szczegóły Profilu” w usłudze „Moje Konto”).
12.  Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przesłane na adres: Wirtus.pl Dział Reklamacji, ul. Fabryczna 8a 05-077 Warszawa Wesoła lub/oraz pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biuro@wirtus.pl.
13.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 10 niniejszego artykułu, należy wysłać zgłoszenie do Sprzedawcy na adres: Wirtus.pl Dział Reklamacji, ul. Fabryczna 8a 05-077 Warszawa Wesoła lub/oraz pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biuro@wirtus.pl.

Tagi