Regulamin serwisu

W DNIU 23 MAJA 2018 NASTĄPIŁA ZMIANA W REGULAMINIE. ZMIANIE ULEGŁY PARAGRAFY 4 I 13

http://www.wirtus.pl/

Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną http://www.wirtus.pl/ jest Grzegorz Raziuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wirtuś Grzegorz Raziuk z siedzibą przy ul. FABRYCZNA 8A, 05-077, Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 1130217112, REGON: 010998108, e-mail: biuro@wirtus.pl, telefon: 22 773 25 35, zwany dalej jako „Sprzedawca” bądź „Sprzedający”. Sklep działa pod domenami: wirtus.pl, wirtus.com.pl, wirtus.com, wirtualny.com.pl,


Biuro sklepu mieści się przy ul. Fabrycznej 8a, 05-077 Warszawa Wesoła.

Sprzedający prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej.

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi i usługi elektronicznej.
2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
5. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
6. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
7. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
8. Formularz zamówienia - usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
9. Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Kupujących, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.
10. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej http://www.wirtus.pl/ służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
11. Dane kontaktowe oznaczają:
a. w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
b. w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
12. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.wirtus.pl/
13. Sklep Internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.wirtus.pl/ za pośrednictwem, którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia.
14. Towar/ Produkt - rzeczy, które są sprzedawane w sklepie i mogą być przedmiotem zamówienia przez Kupującego.
15. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienione w cenniku dostaw znajdującym pod adresem Koszty przesyłki na terenie POLSKI
16. Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach.
17. Dostawca – podmiot, który dokonuje dostawy Towarów.
18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
19. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
20. Informacja handlowa / Newsletter – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.


§2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem http://www.wirtus.pl/ oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

 

2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
4. Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
c. zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
d. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Kupujący,
e. tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu http://www.wirtus.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy do przesyłki zawierającej zamówione towary, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.
6. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego


§3

Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Kupujący powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
a. dostępem do Internetu;
b. poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
c. czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.
3. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
4. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
5. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.


§4

Rejestracja w e-Sklepie i założenie Konta Użytkownika

1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Kupujący dokonuje nieodpłatnej rejestracji.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji „Zarejestruj się”.
4. W celu Rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, zaakceptowania jego treści oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Użytkownika poprzez oznaczenie odpowiednich pól w formularzu
6.Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.         7.Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane osobowe Kupującego i informacje dotyczące złożonych zamówień oraz zbiory produktów zakupionych w drodze usługi elektronicznej. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
9. Usługa „Moje konto” jest świadczona od czasu aktywacji konta.
10. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik.
11. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.
12. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.
13. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
14. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.


§5

Składanie Zamówień

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonać zakupów mogą zarówno Kupujący zarejestrowani i posiadający konto w serwisie, a także Kupujący niezarejestrowani.
2. Maksymalna liczba identycznych towarów objętych jednym zamówieniem nie może przekraczać 5 sztuk.
3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
4. Usługa Elektronicznego Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Kupującego.
5. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
6. Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.
7. Kupujący ma możliwość przed dokonaniem zakupu zapoznania się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami towarów oraz umieszczonymi obok nich opisami.
8. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.
9. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie „usuń”) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie „dalej”) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty.
10. Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji.
11. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.
12. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty email biuro@wirtus.pl lub telefonicznie 22 773 25 35.
13. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Kupującego jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Kupującego, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez email przychodzącą z konta poczty email podanych przy rejestracji.
14. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zwarcie umowy sprzedaży.
15. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru przez Kupującego.
16. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.
17. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
b. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
c. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
d. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
e. sposób płatności;
f. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
g. informację o prawie do rękojmi;
18. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze" składanych z nowoutworzonego Konta Kupujący otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Kupującego z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
20. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
21. Konsultacje telefoniczne pod numerem telefonu 22 773 25 35 możliwe są w dniu robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.


§6

Ceny i metody płatności

1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, jest zawsze przedstawiana w Koszyku po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
4. Kupujący ma możliwość wyboru następujących metody płatności:
a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
c. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności eCard obsługujący (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności przez Kupującego) -
Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank), Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o.o.)
d. kartą płatniczą - po potwierdzeniu zamówienia i wybraniu płatności kartą płatniczą Kupujący zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznego systemu autoryzacji kart płatniczych, gdzie wypełniając formularz karta zostanie obciążona należną kwotą. Obsługiwane płatności online za pomocą karty płatniczej:
- Visa
- Visa Electron
- MasterCard
- Maestro
- MasterCard Electronic
5. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.


§7

Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
2. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
4. Przy opisie każdego z towarów umieszczona jest informacja o czasie wysyłki, która określa szacunkowy czas od złożenia zamówienia do momentu przekazania paczki do transportu. Paczka z zamówionymi produktami jest wysyłana gdy wszystkie wybrane artykuły są dostępne.
5. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Koszty dostawy
6. W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona w całości lub częściowo na Sprzedawcę.
7. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres Kupującego.
8. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
9. Możliwy jest odbiór osobisty zakupionego towaru. Odbiory własne są możliwe tylko i wyłącznie po otrzymaniu informacji mailowej, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Zamówienia z opcją odbioru osobistego muszą być opłacone z góry przelewem.  Adres punktu odbioru: SKLEP KACPER, ul. Jana Pawła II 15E, Warszawa Wesoła.
10. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.


§8

Reklamacje związane z Zamówieniami

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
a. pisemnie na adres: Wirtus.pl Dział Reklamacji, ul. Fabryczna 8a 05-077 Warszawa Wesoła


b. pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biuro@wirtus.pl
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko;
b. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
c. przedmiot reklamacji;
d. przyczynę reklamacji;
e. żądanie rozpoznania reklamacji;
f. podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
4. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione.
12. Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
13. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
14. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
15. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do żądań Konsumenta. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
16. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
18. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.
19. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpoznawania złożonej reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń oraz zasad dostępu do polubownych procedur rozwiązywania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, jak również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie.
20. Jeżeli kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu Sklepu lub umów sprzedaży mogą być również rozstrzygane przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§9

Gwarancje

1. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami gwarancji, o ile taka została udzielona na dany Towar.
2. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Konsumentowi od Sprzedawcy z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.


§10

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującym m.in. w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
3. W związku z regulacją art.38 pkt. 9 Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy w przypadku zakupu produktu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem braku użycia przez Kupującego klucza zabezpieczającego (kodu) stanowiącego oryginalne opakowanie w rozumieniu przepisów ww. ustawy i/lub w przypadku braku usunięcia oryginalnego opakowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy.
4. W związku z regulacją art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa). Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.
5. Z zastrzeżeniem § 10 pkt. 1 do 4 niniejszego Regulaminu Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
7. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
8. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
9. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór formularza
10. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Kupującego niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
11. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
12. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
13. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.
14. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
15. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
16. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
17. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
18. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
19. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, sprzedawca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. W przypadku gdy konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu ww. żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
20. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


§11

Dystrybucja cyfrowa kluczy aktywacyjnych do gier

1. Sklep oferuje klucze aktywacyjne do gier na platformy STEAM, UPlay, Battle.net.
2. Gry pobiera się drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet z jednej z platform STEAM, UPlay, Battle.net
3. Sklep oferuje klucze aktywacyjne do gier w formie cyfrowej które można aktywować tylko z komputera znajdującego się na terytorium Polski.
4. Sklep uprzedza, że produkty nabywane w formie cyfrowej mogą nie działać poza terytorium Unii Europejskiej. Sklep informuje, iż niektóre cechy produktów nabywanych w formie cyfrowej (np. język) mogą się różnić w zależności od kraju, na terytorium którego produkt jest użytkowany.
5. Zamówienia składane na klucze aktywacyjne do gier wymagają opłaty z góry, przelewem lub kartą kredytową.
6. Zamówienia na klucze aktywacyjne do gier nie mogą być łączone z zamówieniami na produkty mające formę fizyczną (pudełkowa).
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zainstalowania zakupionej gry, w przypadku, kiedy wymagania sprzętowe określone na karcie produktu gry nie będą spełnione, jak również w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu użytkowanego przez Klienta.
8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisów trzecich, takich jak STEAM, UPlay, Battle.net wymaganych do zainstalowania danej gry.
9. Właścicielowi egzemplarza zakupionego droga elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego programu, której zakres został wskazany w treści umowy licencyjnej. Obejmuje ona wyłączenie korzystanie z oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczaniem, na jednej stacji roboczej (komputerze) chyba, że wydawca gry przewiduje możliwość dodatkowych instalacji. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.
10. Zamawiając klucze aktywacyjne do gier, konsument wyraża zgodę na spełnienie przez Sklep świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsument do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Sklep zobowiązany jest do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku.


§12

Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne takie jak: Formularz, Newsletter, Prowadzenie Konta Użytkownika.
2. Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
4. Każdy Newsletter zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.


§13

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza następujące dane Kupujących:
a) adres e-mail
b) numer telefonu
c) imię
d) nazwisko
e) adres pocztowy
f) dane dotyczące połączenia internetowego/sieciowego (w tym adres IP),
g) historia zamówień
h) wybór subskrypcji newsletter
i) informacje dotyczące metody płatności
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących:
a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Kupującego zamówień;
b) w celu realizacji składanych przez Kupującego zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego
c) w celu rozpatrywania składanych przez Kupującego reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
d) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sklepu newslettera, w celu przekazywania informacji o Sklepie, ofercie i promocjach.
4. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa i dobrowolnej zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem
6. W związku z realizacją usług i wyłącznie w zakresie niezbędnym do ich realizacji, dane osobowe Kupujących mogą być ujawniane podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, operatorowi płatności oraz Dostawcy (w związku z realizacją zamówienia).
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu. Odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę skutkować będzie zatem brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
8. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane.
9. Dane osobowe Kupującego przekazane Sprzedawcy w ramach składania zamówienia bez rejestracji usługi „Moje konto” są przetwarzane przez czas korzystania ze Sklepu, przy czym mogą zostać usunięte po 3 latach od ostatniej aktywności Kupującego Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane.
10. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma  prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach usługi „Moje Konto” mogą być przez Niego samodzielnie edytowane (zakładka „Szczegóły Profilu” w usłudze „Moje Konto”).
12. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przesłane na adres: Wirtus.pl Dział Reklamacji, ul. Fabryczna 8a 05-077 Warszawa Wesoła lub/oraz pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biuro@wirtus.pl.
13. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 10 niniejszego artykułu, należy wysłać zgłoszenie do Sprzedawcy na adres: Wirtus.pl Dział Reklamacji, ul. Fabryczna 8a 05-077 Warszawa Wesoła lub/oraz pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biuro@wirtus.pl.


§14

Zobowiązania Kupującego i ochrona własności intelektualnej

1. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
c. korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy;
d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
e. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.


Życzymy udanych zakupów!

Pliki do pobrania:
Formularz odstąpienia od umowy
Formularz reklamacji

Tagi